Pravidla soutěží na instagramu

Soutěž na instagramovém profilu Korálky dní

Obecné pojmy

 • Pořadatelem soutěže se rozumí majitel instagramového profilu Korálky dní www.instagram.com/koralkydni (dále jen IG KD) Jitka Štádlerová, Vrátkovská 3, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 67533051.
 • Spolupořadatelem rozumíme třetí subjekty (pokud jsou) – všichni jsou pak vždy uvedeni na profilu IG KD  – podílející se na pořádání soutěže formou dodání výher do soutěže, vylosováním výherců na svých instagramových profilech a jejich rozeslání výhercům.
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která je registrována na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže vždy dle konkrétní situace, buď na IG KD nebo na instagramovém profilu daného partnera soutěže (pokud je), který věnuje cenu (vždy uvedeno přímo u soutěžního příspěvku). 
 • Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele či spolupořadatele.

Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na instagramové stránce www.instagram.com/koralkydni. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou reagovat na soutěžní instagramový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěže v instagramovém postu pořadatele. Podstatou soutěží je buď vzájemné propojení – sledování profilu pořadatele a spolupořadatele, nebo  zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele.

Z příspěvků jsou vítězové určeni buď náhodným losováním nebo vyhodnocením  originálních odpovědí, kdy pořadatel vybírá vítězný příspěvek; v případě správných odpovědí jde opět o losování.

 

Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše v instagramovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou buď  zveřejněni na instagramové stránce www.instagram.com/koralkydni u příslušného soutěžního postu nebo na instagramovém profilu spolupořadatele soutěže, vždy dle konkrétních pravidel dané soutěže.
 Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě INSTAGRAM. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti INSTAGRAM. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány pořadatelem a spolupořadatelem (pouze tehdy, pokud je dárcem dané výhry) soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují.

 

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže a spolupořadatel – dárce odměny, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace INSTAGRAM, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti INSTAGRAM. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Účinnost: Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Instagramu platí od 1. 10. 2020

 

Pravidla soutěží na FAcebooku

Soutěž na facebookové stránce  Korálky dní, skupinách k tomu příslušných + na vlastní stráce Jitka Štádlerová

Obecné pojmy

 • Pořadatelem soutěže se rozumí majitel facebookového profilu (FB) Korálky dní www.facebook.com/koralkydni a příslušných skupin tj. Korálky dní – 365 dní inspirace – kreativita pro každý den | Facebook, www.facebook.com/groups/kreativitapropodnikani,  (dále jen FB KD) Jitka Štádlerová, Vrátkovská 3, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 67533051.
 • Spolupořadatelem rozumíme třetí subjekty (pokud jsou) – všichni jsou pak vždy uvedeni na profilu FB KD  – podílející se na pořádání soutěže formou dodání výher do soutěže, vylosováním výherců na svých instagramových profilech a jejich rozeslání výhercům.
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FB účet a splní stanovená pravidla soutěže.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže vždy dle konkrétní situace, buď na FB KD nebo na facebookovém profilu daného partnera soutěže (pokud je), který věnuje cenu (vždy uvedeno přímo u soutěžního příspěvku). 
 • Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele či spolupořadatele.
 • Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány či spravovány společností Facebook, ani s ní spojeny.

Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na facebookové stránce www.facebook.com/koralkydni a k tomu přidružených skupin. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou reagovat na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěže ve facebookovém postu pořadatele. Podstatou soutěží je   zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele.

 

Z příspěvků jsou vítězové určeni buď náhodným losováním nebo vyhodnocením  originálních odpovědí, kdy pořadatel vybírá vítězný příspěvek; v případě správných odpovědí jde opět o losování.

 

Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše v facebookovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou buď  zveřejněni na facebookové stránce www.facebook.com/koralkydni (nebo přináležících skupin) u příslušného soutěžního postu nebo na facebookovém profilu spolupořadatele soutěže, vždy dle konkrétních pravidel dané soutěže.
 Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, budou zpracovány pořadatelem a spolupořadatelem (pouze tehdy, pokud je dárcem dané výhry) soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují.

 

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže a spolupořadatel – dárce odměny, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace FACEBOOK doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Účinnost: Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku platí od 1. 10. 2020