Obchodní podmínky

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro internetový obchod na adrese: https://www.koralkydni.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), který je provozován Mgr. Jitkou Štádlerovou, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vedeného u Městské části PRAHA 10, Úřad městské části, odbor živnostenský, IČO  67533051, vznik oprávnění 9. 8. 2004, se sídlem na adrese: Vrátkovská 3, Praha 10 – Strašnice (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na internetovém obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení internetového obchodu prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 • 3.4.4 kontaktní údaje kupujícího v případě nákupu bez registrace nebo odkaz na uživatelský účet (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.        CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301399333/2010  (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.4. v hotovosti na dobírku v provozovně smluvního partnera prodávajícího pro doručování zboží zvolené kupujícím v objednávce.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy mj.

 • 5.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • 5.1.2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bezhotovostně na účet kupujícího.. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny či sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@koralkydni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, příp. identifikační číslo, příp. daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

Email:               Jitka.Stadlerova@gmail.com

Adresa:            Vrátkovská 3, Praha 10

Mobil:              +420 777 852 111

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Jitka Štádlerová fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vedeného u Městské části PRAHA 10, Úřad městské části, odbor živnostenský,

IČO  67533051, vznik oprávnění 9. 8. 2004,

se sídlem na adrese: Vrátkovská 3, Praha 10 – Strašnice 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Číslo daňového dokladu __________________

Datum objednání _______________________

Datum převzetí zboží ________________________

Jméno a příjmení zákazníka_______________________________________________

Adresa bydliště zákazníka

_______________________________________________________

Datum __________________

Podpis zákazníka

______________________

Reklamační řád platný od 15. 3. 2018

 Preambule

Tento Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu http://www.koralkydni.cz, který je provozován Mgr. Jitkou Štádlerovou, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vedeného u Městské části PRAHA 10, Úřad městské části, odbor živnostenský, IČO  67533051, vznik oprávnění 9. 8. 2004, se sídlem na adrese: Vrátkovská 3, Praha 10 – Strašnice (dále jen „Prodávající“).

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

Tento Reklamační řád je k dispozici v elektronické podobě na adrese https://www.koralkydni.cz. V případě nákupu zboží prostřednictvím uvedeného internetového obchodu Prodávajícího je Reklamační řád součástí potvrzení přijetí objednávky od Kupujícího. Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho žádosti Reklamační řád v textové podobě.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Pro definice pojmů obsažených v tomto Reklamačním řádu platí pojmy uvedené v Obchodních podmínkách Prodávajícího obdobně.

 1. Úvodní ustanovení

Kupujícího je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (dále jen “reklamace“) vždy v souladu s tímto Reklamačním řádem. V případě skutečností nebo situace, kterou tento Reklamační řád neupravuje, postupuje se podle platných právních předpisů České republiky. Tento Reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění ke dni 1. 1. 2015.

Prodávající neodpovídá za vady:

 1. na základě kterých došlo k ujednání nižší kupní ceny zboží;
 2. vzniklé z opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použitého zboží odpovídající míře používání a opotřebení, které zboží mělo při převzetí Kupujícím;
 4. vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti);
 5. vzniklé na základě nesprávného užívání, skladování, údržby, neoprávněným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením.
 1. Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci osobně v sídle Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Kupující může uplatnit reklamaci i u jiné osoby určené Prodávajícím k opravě (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším. V těchto případech postupuje Kupující dle pokynů Prodávajícího, případně jím určené osoby. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci též prostřednictvím přepravní služby.

V případě uplatnění reklamace prostřednictvím přepravní služby zašle Kupující reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího, případně adresu osoby určené Prodávajícím dle předchozího odstavce. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy) a viditelně označeno názvem “REKLAMACE“.

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit datum koupě (např. předložením prodejního dokladu, záruční listiny, potvrzení vydaného Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění, případně obdobným věrohodným způsobem). Vady, které byly Kupujícím uplatněny u Prodávajícího v minulosti a Prodávající na ně poskytl přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze uplatnit znovu.

V případě, kdy Kupující uplatní reklamaci prostřednictvím přepravní služby, uvede své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace).

 1. Délka záruky

Záruční doba pro uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím činí 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo zkrátit tuto záruční dobu až na polovinu, tzn. na 12 měsíců, v případě prodeje použitého zboží. V tomto případě vyznačí Prodávající tuto dobu v prodejním dokladu nebo v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění.

Uplynutím výše uvedených dob nelze právo z vadného plnění u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak nebo v případě, kdy Prodávající, výrobce nebo závazný právní předpis stanoví na zboží delší záruční dobu, nebo v případě, kdy Prodávající nebo výrobce poskytuje na prodávané zboží zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující je povinen právo z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží.

V případě, kdy Kupující o vadě na zboží ví a přesto zboží s touto vadou dále užívá, Prodávající neodpovídá za rozsah poškození, které na tomto zboží tato vada dalším užíváním způsobí. V případě, kdy Kupující uplatní právo z vadného plnění oprávněně, záruční doba po dobu, kdy Kupující zboží nemohl užívat, neběží. V případě, kdy Prodávající (případně osoba jím určená) vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace (viz níže) a možnosti převzetí zboží, počíná záruční doba dnem následujícím po doručení tohoto vyrozumění Kupujícímu opět plynout, ledaže se strany dohodnou jinak. V případě způsobu vyřízení reklamace výměnou zboží neběží Kupujícímu nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba se prodlužuje pouze o dobu trvání této reklamace. 

Životnost zboží se liší zejména s ohledem na dané vlastnosti výrobku, správné zacházení, údržbu a je rozdílná od záruční doby pro uplatnění práv z vadného plnění.

 1. Postup a způsob vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Prodávající je povinen ihned, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí.

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení v písemné formě, ve kterém uvede kdy a místo kde Kupující právo z vadného plnění uplatnil, jakož i popis vytýkané vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamaci Kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího.

Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne následujícím po vyrozumění Prodávajícím o vyřízení reklamace. 

 1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že zboží v souladu s § 2161 občanského zákoníku v době převzetí Kupujícím spotřebitelem:

 1. má ty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;  
 3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci; není-li to možné, může Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. V případě, že se vada týká pouze součásti věci, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti věci. V ostatních případech má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.

V případě odstranitelné vady má Kupující spotřebitel právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Pokud Kupující spotřebitel některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění Kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující spotřebitel před převzetí věci věděl, že věc má vadu, anebo vadu sám způsobil.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku Kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo Kupující vadu sám způsobil.

 1. Odpovědnost Prodávajícího z vadného plnění

U vad zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle bodu 5, se uplatní odpovědnost za vadného plnění znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Vadou znamenající podstatné porušení smlouvy se rozumí taková vada, o které kdyby Kupující při uzavření Kupní smlouvy věděl, tuto smlouvu by neuzavřel. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující dle své volby právo na dodání nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy s právem na vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu při oznámení vady jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Předchozí věta neplatí v případě, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo z vadného plnění včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 1. Náklady reklamace

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 1.  Řešení sporů

Vzájemné spory vzniklé na základě reklamace mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší pouze příslušné obecné soudy České republiky.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující spotřebitel se může kdykoliv se svou stížností vzniklou v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.

 1. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

Tento Reklamační řád je platný od 15.3. 2018.

Pravidla zpracování osobních údajů – internetový obchod www.koralkydni.cz

 

Osobní údaje zpracovává  Mgr. Jitka Štádlerová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vedeného u Městské části PRAHA 10, Úřad městské části, odbor živnostenský, IČO  67533051, vznik oprávnění 9. 8. 2004, se sídlem na adrese: Vrátkovská 3, Praha 10 – Strašnice dále také jako Správce.

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží či v rámci zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu Korálky dní jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jako “ZOOU”).

K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky při nákupu bez registrace, nebo při registraci zákaznického účtu v rámci internetového obchodu Korálky dní.

Zpracovávané údaje:

Při odeslání objednávky bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e‑mail za účelem vyřízení této objednávky.

Po registraci zákaznického účtu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e‑mail, datum narození, historie objednávek.

Registrace zákazníka do e-shopu:

Při vytvoření zákaznického účtu přes internetový obchod Korálky dní zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se ZOOU Správce, případně další osoba, kterou Správce určí jako Zpracovatele ve smyslu citovaného zákona, zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, a dále i po úspěšném vyřízení objednávky za účelem plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), Zároveň jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem uchovávání historie objednávek ke statistickým účelům. Souhlas s tímto zpracováním je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu Korálky dní.

Pokud zákazník při registraci souhlasil (zaškrtnutím příslušného pole) se zasíláním marketingových nabídek Správce a jeho partnerů, uděluje Správci souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a historie objednávek k propagačním, marketingovým účelům, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Správce posílal zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu Korálky dní.

Nákup bez registrace:

Při nákupu bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e‑mail za účelem plnění ze smlouvy, tj. hlavně vyřízení objednávky a doručení zboží.

Pokud zákazník při objednávce souhlasil (zaškrtnutím příslušného pole) se zasíláním marketingových nabídek Správce a jeho partnerů, uděluje Správci souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo, případně i datum narození pro účely propagační a marketingové, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Správce posílal zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem vůle adresovaným Správci, a to poštou na adresu Jitka Štádlerová  – Korálky dní, Vrátkovská 3? 100 00 Praha 10 – Strašnice, nebo elektronicky na e‑mail info@koralkydni.cz. Pokud zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který je potřebný k vedení zákaznického konta, dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Odvoláním pouze souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely zákaznické konto nezaniká.

Práva zákazníka e‑shopu Korálky dní

Zákazník, popř. registrovaný zákazník internetového obchodu, má podle ZOOU, zejména dle §§ 11, 12 a 21, v souvislosti se zpracováním osobních údajů především následující práva:

Právo na základě písemné žádosti od Správce vyžadovat:

 1. a) informaci o způsobu a účelu zpracovávání osobních údajů, o jejich povaze, o zdroji jejich získání a o příjemcích, popř. kategoriích příjemců,
 2. b) vysvětlení, bude-li se zákazník domnívat, že Správce zpracovává jeho osobní údaje nezákonně nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, a popř. žádat odstranění tohoto stavu,
 3. c) vyžadovat odstranění nepřesných údajů o osobě zákazníka, popř. provedení oprav nebo likvidaci takových údajů.

Zpracovatelé

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků jiné osobě než:

– společnostem zajišťujícím přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží,

– zpracovatelům Správce, kteří se podílejí na zajišťování chodu e‑shopu Korálky dní

– společnostem podílejícím se na zpracování a zasílání obchodních nabídek či sdělení Korálky dní

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze Zpracovateli, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu.

Platby kartou

 

 

×
×

Cart